วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปผลการเรียนรู้ สัปดาห์ที่1

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานและการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
1.กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด (สาระการเรียนรู้แกนกลาง)
3.รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา
4.โครงสร้างรายวิชา
5.หน่วยการเรียนรู้ที่1/หน่วยการเรียนรู้2/หน่วยการเรียนรู้ที่3
6.แผนการจัดการเรียนรู้


ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
1.ผลการเรียนรู้(สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/ท้องถิ่น)
2.รายวิชา/คำอธิบายรายวิชา
3.โครงสร้างรายวิชา
4.หน่วยการเรียนรู้
5.แผนการจัดการเรียนรู้


การตั้งชื่อรายวิชาพื้นฐานให้ใช้ชื่อตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือใช้ชื่อที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชาส่วนรายวิชาเพิ่มเติมนั้นควรตั้งชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของรายวิชาเช่นเดียวกันส่วนของคำอธิบายรายวิชาก็จะนำมาจากตัวชี้วัด ก็จะมี 1. ความรู้ (K) 2.ทักษะ/กระบวนการ(P) 3.คุณลักษณะ(A) คำอธิบายรายวิชาจะมีลักษณะเป็นความเรียง 

สรุปผลการเรียนรู้เรื่องBlog

วันนี้มาทบทวนเรื่องการสร้าง Blog ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสร้าง Blog เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม นาฬิกา ปฏิทิน ต่างๆ และยังได้รู้วิธีการเพิ่ม ลิงค์ของเพื่อน